Opis szkolenia

1. Pracodawcy uprawnieni do tworzenia ZFŚS:

 • pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników,
 • pracodawcy należący do sfery budżetowej,
 • działalność socjalna mniejszych firm,
 • zasady ustalania liczby zatrudnionych,
 • rezygnacja z tworzenia ZFŚS,
 • wspólna działalność socjalna kilku pracodawców.

2. Sposoby finansowanie ZFŚS:

 • odpisy podstawowe,
 • zwiększenie odpisu,
 • zasady ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu dokonania odpisu na ZFŚS,
 • terminy wpłat na ZFŚS,
 • inne dochody ZFŚS.

3. Regulamin ZFŚS:

 • ustalanie treści regulaminu – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • regulacje regulaminu – co powinien zawierać, jakich zapisów należy się wystrzegać.
4. Funkcjonowanie ZFŚS w przypadku zmiany właściciela zakładu pracy lub ogłoszenia upadłości.
 

5. Świadczenia urlopowe:

 • pracodawcy wypłacający świadczenia urlopowe,
 • wysokość świadczenia urlopowego,
 • kryteria przyznawania świadczeń urlopowych.

6. Gospodarowanie środkami ZFŚS:

 • osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
 • przeznaczenie środków ZFŚS,
 • współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników w zakresie planowania wydatków, przyznawania świadczeń socjalnych,
 • kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS – m. in. nowe orzecznictwo SN odnoszące się do organizacji imprez dla pracowników ze środków ZFŚS,
 • administrowanie ZFŚS.

7. Podatki i ubezpieczenia społeczne:

 • odpisy jako koszty działalności pracodawcy,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • ubezpieczenia społeczne.
Zapytaj o możliwość organizacji szkolenia