Opis szkolenia

Urlop macierzyński, na warunkach macierzyńskiego (podstawowy i dodatkowy).

 1. Urlop macierzyński: możliwości wykorzystania części urlopu przed porodem, możliwości wykorzystania części urlopu przez pracownika ojca
 2. Dodatkowy urlop macierzyński: zasady występowania o ten urlop, wymogi formalne składnia wniosku
 3. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (podstawowy i dodatkowy)
 4. Urlopy macierzyński i na warunkach urlopu macierzyńskiego a prawo do urlopu wypoczynkowego
 5. Urlopy macierzyński i na warunkach urlopu macierzyńskiego a zasady powrotu do pracy

Urlop ojcowski

 1. Zasady nabywania prawa do urlopu, wymiar urlopu oraz zasady wykorzystywania
 2. Wniosek o urlop ojcowski oraz dokumenty składane razem z wnioskiem,
 3. Urlop ojcowski a ochrona trwałości zatrudnia, prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo powrotu do pracy

Urlop wychowawczy

 1. Zasady nabywania prawa do urlopu, dokumenty składane przez pracownika 
 2. Granice czasowe udzielania urlopu wychowawczego
 3. Prawo wycofania wniosku o urlop wychowawczy
 4. Możliwość pracy w trakcie urlopu wychowawczego
 5. Możliwość wcześniejszego powrotu do pracy z urlopu wychowawczego
 6. Prawo odwołania pracownika z urlopu wychowawczego
 7. Wpływ urlopu wychowawczego na wymiar urlopu wypoczynkowego 
 8. Zasady przyjmowania do pracy pracownika po urlopie wychowawczym
 9. Ochrona trwałości stosunku pracy w trakcie urlopu wychowawczego
 10. Obniżenie wymiaru etatu – jako świadczenie alternatywne do urlopu wychowawczego

Urlop wypoczynkowy

 1. Prawo do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego
 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego, zasady jego ustalania, okresy niewykonywania pracy zaliczane do stażu urlopowego
 3. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu
 4. Urlop w wymiarze proporcjonalnym – kiedy ma zastosowanie, okresy powodujące proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu, w tym urlop bezpłatny i wychowawczy, zmiana wymiaru etatu bez ustania zatrudnienia (praktyczne przykłady)
 5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego – na godziny, liczba dni wolnych z tytułu urlopu a wymiar i rozkład czasu pracy pracownika
 6. Termin wykorzystania urlopu – zasady tworzenia planu urlopów, udzielanie urlopu po porozumieniu z pracownikiem, obowiązek zachowania niepodzielnej części urlopu
 7. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego (obowiązkowe i fakultatywne), zasady odwołania pracownika z urlopu
 8. Urlop na żądanie
 9. Urlop w okresie wypowiedzenia 
 10. Urlop zaległy (przedawnienie prawa do urlopu)
 11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny 

Urlop szkoleniowy

 1. Kiedy ma miejsce podnoszenie kwalifikacji zawodowych uprawniające pracownika do urlopu szkoleniowego
 2. W jakich przypadkach przysługuje urlop szkoleniowy, a w jakich zwolnienie z całości lub części dnia pracy
 3. Wymiar urlopu szkoleniowego
 4. Rodzaje egzaminów uprawniających do urlopu szkoleniowego
 5. Kiedy urlop szkoleniowy nie przysługuje
 6. Urlop szkoleniowy na studiach
 7. Zasady korzystania z urlopu szkoleniowego
 8. Zasady płacenia za urlop szkoleniowy
 9. Urlop szkoleniowy, a zwrot kosztów kształcenia

Urlop okolicznościowe

 1. Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy
 2. Na jakich zasadach przyznawane są urlopy okolicznościowe

Urlop bezpłatny

 1. Rodzaje urlopów bezpłatnych
 2. Zasady wliczania lub niewliczania urlopu bezpłatnego do okresu zatrudnienia 
 3. Zasady ubiegania się o urlop bezpłatny 
Zapytaj o możliwość organizacji szkolenia