2014-11-20

Informujemy, że w dniu 24 września 2014r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 817). Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej o tej samej nazwie z dnia 29 listopada 2002r.

Wchodzące w życie rozporządzenie aktualizuje wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zawartych w załącznikach do rozporządzenia. Regulacje w nim zawarte skierowane są do pracodawców, którzy prowadzą działalność powodującą występowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu. W związku z faktem, iż dotychczasowe rozporządzenie od czasu jego wejścia w życie było wielokrotnie nowelizowane w celu aktualizacji występujących w środowisku pracy czynników szkodliwych i dopuszczalnych wartości ich stężeń i natężeń, nowe rozporządzenie zawiera niewiele zmian w stosunku do treści poprzedniego rozporządzenia i stanowi niejako formę tekstu jednolitego, mającą na celu ułatwienia przedsiębiorcom korzystania z tego aktu prawnego przy pracach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w podmiotach gospodarczych. W załączniku do wchodzącego w życie rozporządzenia poszerzono wykaz substancji chemicznych jedynie o 6 nowych substancji  dotychczas nie ujętych w wykazie, tj. 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu), eter oktabromodifenylowy (mieszaniny izomerów), peroksoboran(III)sodu i jego hydraty, 3,4-dichloroanilinę, heksachlorocyklopentadien oraz trichlorek fosforylu, a także wprowadzono zmiany w wartościach dopuszczalnych stężeń w zakresie niektórych innych, zawartych w poprzednim rozporządzeniu, substancji chemicznych.

Wprowadzenie w nowym rozporządzeniu powyższych zmian w stosunku do obowiązujących wcześniej przepisów powoduje, iż pracodawcy, którzy w swojej działalności wykorzystują substancje chemiczne wcześniej nie znajdujące się w załączniku do uchylonego rozporządzenia, będę zobowiązani do pomiarów stężenia w środowisku pracy nowo dodanych substancji chemicznych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 33, poz. 166)  i przestrzegania dopuszczalnych stężeń tych substancji.

Mamy nadzieję, iż powyższa informacja będzie przydatna dla Państwa. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.